نویسنده = بهرام علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی بلوغ حرارتی در میدان نفتی رگ سفید، جنوب غرب ایران

دوره 35، شماره 4، پاییز 1389

بهرام علیزاده؛ محدثه جانباز