کلیدواژه‌ها = تنش شوری
تعداد مقالات: 3
3. ایجاد گیاهان تراریخت مقاوم به شوری با استفاده از ژن دست‌ورزی شده اسموتین

دوره 1، شماره 0، زمستان 1382

اشرف الدین سخن‌سنج؛ حکمت علیخانی؛ مسعود میرمعصومی