دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1227، بهار 1370 
5. مطالعه بیوستراتیگرافی و میکروفاسیس های کرتماسه در کوه میش پرور (غرب بروجرد)

دکترخسرو خسروتهرانی؛ عبدالعظیم حاج ملاعلی؛ محمد باقر فرهادیان؛ اسماعیل صداقت