دوره و شماره: 1 و 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1238، تابستان 1367 
5. اثر اندومتاسین در تولید پروتئین CSF

دکتر عذرا ربانی چادگانی؛ مسعود ودادی؛ دکتر بهرام گلیائی


7. مروری بر اساس ژنیتیکی نمو در پستانداران

دکتر محمدرضا نوری دلوئی؛ سیدمجتبی محدث اردبیلی