دوره و شماره: 3و4، شماره 0 - شماره پیاپی 1245، زمستان 1356 
1. مطالعه و بررسی تاکسونومیکی چند نمونه از آکتینومیستها در ایران

دکتر اشرف نوحی؛ دکتر فریدون ملکزاده؛ ربابه رضائی پور کاردوست