دوره و شماره: 1و2، شماره 0 - شماره پیاپی 1262، تابستان 1362 
9. بررسی ژئوالکتریک ناحیه جنوب غربی دریاچه حوض سلطان

دکتر احمد معتمد؛ مهندس امیرحسین موسوی؛ دکتر محمدمنصور بینا