دوره و شماره: دوره 3، شماره 0 - شماره پیاپی 1287، پاییز 1351 
5. توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن (قسمت سوم)

سیروس زرعیان؛ دکتر عبدالحسین فرقانی؛ مهندس هاشم فیاض