دوره و شماره: دوره 4، شماره 0 - شماره پیاپی 1296، زمستان 1350 
2. در باره تهیه o- آریل بنزوهیدروکسید کسامات

دکتر محمدهادی خورگامی؛ دکتر محمد رئوف درویش


8. توده گرانیتی الوند و هاله دگرگونی آن

دکتر سیروس زرعیان؛ دکتر عبدالحسین فرقانی؛ مهندس هاشم فیاض