دوره و شماره: دوره 2، شماره 0 - شماره پیاپی 1318، زمستان 1379