دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1324، زمستان 1380 
5. بررسی اثر کادمیوم بر روی رشد و مورفولوژی ریشه‌های زعفران

مریم استادشریف؛ عزت‌اله کیهانی؛ بهروز شاهسون بهبودی؛ داریوش مینایی تهرانی