دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 1909، تابستان 1387 (4) 
3. بررسی اثر اسید پکتیک بر مورفولوژی، بقا و عملکرد دودمان سلولی GH3/B6

دلارام اسلیمی اصفهانی؛ حوری سپهری؛ بهرام گلیایی؛ یاسمن رسولی


8. القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica)

علی موافقی؛ محبوبه علی اصغر پور؛ مجتبی هادی؛ فاطمه اعتدالی


12. رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.)

بتول حسنی؛ عذرا صبورا؛ طیبه رجبیان؛ حسن فلاح حسینی