دوره و شماره: دوره 33، شماره 5 - شماره پیاپی 1907، تابستان 1387 (2) 
2. سنتز 4-ترشیری بوتیل کتکول (TBC) با استفاده از رزین های تبادل یونی به عنوان کاتالیزور

ژیرایر مسیحی شابرونیان؛ محمد سلیمانی جمارانی؛ فروزان حاجی علی‌اکبری