دوره و شماره: 3و4، شماره 0 - شماره پیاپی 1272، زمستان 1359 
5. اندازه گیری اورانیوم در ادرار و هوا

زهره عابدین زاده؛ حسین غفوریان؛ ایرج بیات