دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1278، تابستان 1375