دوره و شماره: 3و4، شماره 0 - شماره پیاپی 1381، بهار 1366 
5. روشهای سرولوژی و مقایسه با آزمون پوستی در کیست هیداتید

دکتر منوچهر شهامت؛ معصومه هوشداران؛ دکتر حمیدرضا رضائی