دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1326، زمستان 1381 
10. الگوریتمی برای مساله انتخاب با داده‌های کمی و کیفی

محمدعلی یعقوبی؛ حمیدرضا ملکی؛ ماشااله ماشین‌چی