دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 1339، تابستان 1384 
3. بررسی خطر زمین‌لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی منطقه رودبار)

عقیل اشقلی فراهانی؛ محمد تشنه‌لب؛ جعفر غیومیان؛ سید محمود فاطمی عقدا