نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبسیزیک اسید بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arientinum L) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • آذربایجان دوجورپایان Ponto-Caspian و گروه گونه‌ایGammarus pulex (Crustacea: Amphipoda) درآذربایجان ایران [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • آرتمیسیا هاوسکنختی بویس مقایسه روشهای ترکیبی تقطیر با آب-میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با روش منفرد تقطیر با آب در استخراج اسانس گیاه آرتمیسیا هاوسکنختی بویس [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • آرژینین اثر آرد دانه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea) و اجزای آن در تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces clavuligerus [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • آزمون فیشر مدل بیزی سلسه مراتبی برای جدول‌های پیشایندی 2×2 [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • آلکیلاسیون سنتز 4-ترشیری بوتیل کتکول (TBC) با استفاده از رزین های تبادل یونی به عنوان کاتالیزور [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • آنالیز تبدیل فوریه سریع شناسایی ترکیب غیر الکترو اکتیو اندازه گیری داروی تاموکسیفن در مقادیر پیکو با استفاده از سیستم تزریق جریانی پیوسته تبدیل فوریه در سطح میکرو الکترود طلا [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • آنالسیم تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • آنتی اکسیدانت سنتز 4-ترشیری بوتیل کتکول (TBC) با استفاده از رزین های تبادل یونی به عنوان کاتالیزور [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • آنزیمهای آنتی‌اکسیدان اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • آنغوزه رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • آهن, پلی‌فنل‌اکسیداز بررسی تاثیر آهن بر محتوای اسانس گیاه ریحان (L.asilicumb Ocimum) [دوره 33، شماره 1، 1387]

ا

 • ابرگروه ابر گروه‌های - کامل و کامل [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • ابرگروه‌های کامل ابر گروه‌های - کامل و کامل [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • اتان دی سولفید بررسی مکانیک کوانتومی خواص الکترونی نانو وایر مولکولی اتان دی سولفید با استفاده از روش تابع چگالی و تابع گرین [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • ایتریم مطالعات میدان نیرو و طیف بینی رامان و زیر قرمز برای ترکیب نونا آکوا ایتریم(III) برومات [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • ایران معرفی عنکبوت (Walckenaer, 1806) Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • ایران دوجورپایان Ponto-Caspian و گروه گونه‌ایGammarus pulex (Crustacea: Amphipoda) درآذربایجان ایران [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • ایران بررسی کرم‌های انگلی گونه‌هایی از وزغ‌ها و قورباغه‌ها (Anura: Bufonidae, Ranidae) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • ایران بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ایران پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • اسانس بررسی تاثیر آهن بر محتوای اسانس گیاه ریحان (L.asilicumb Ocimum) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • استوکس بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • اطلاع فیشر یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی برای پارامتر چولگی توزیع چوله نرمال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • اکسی آنیون سمی ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • ایلام بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • القای کالوس رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • الکترود طلا بررسی مکانیک کوانتومی خواص الکترونی نانو وایر مولکولی اتان دی سولفید با استفاده از روش تابع چگالی و تابع گرین [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • الگوریتم سیمپلکس شبکه حالت کلی تساوی جریان کمان‌ها در شبکه‌های جریان چند‌کالایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • الگوریتم متروپلیس برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • الگوریتم موازی تولید موازی p- دنباله ها [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • انتقال جرم مطالعه و بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • اندیس سگد محاسبه اندیسهای وینر و سگد نانو چنبرهّ شش گوش آکایرال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • اندیس وینر محاسبه اندیسهای وینر و سگد نانو چنبرهّ شش گوش آکایرال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • انگل بررسی کرم‌های انگلی گونه‌هایی از وزغ‌ها و قورباغه‌ها (Anura: Bufonidae, Ranidae) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • اووسیت اهمیت مشتقات قندی N- استیله شده در پرده شفاف از اووسیت در فرآیند فولیکول زایی: مطالعه اتصال لکتین [دوره 33، شماره 1، 1387]

ب

 • بادام زمینی (Arachis hypogaea) اثر آرد دانه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea) و اجزای آن در تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces clavuligerus [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • بازیافت نهایی آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • بازالت ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • بافت پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • باکتری نمک دوست نسبی ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • برآورد ماکسیمم درستنمایی یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی برای پارامتر چولگی توزیع چوله نرمال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • بروجرد پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • بیزی سلسله مراتبی مدل بیزی سلسه مراتبی برای جدول‌های پیشایندی 2×2 [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • بلورسازی مطالعه و بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • بنزیل آمینوپورین القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • بوکسیت پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]

پ

 • پاشندگی حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • پتروگرافی پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • پرده شفاف اهمیت مشتقات قندی N- استیله شده در پرده شفاف از اووسیت در فرآیند فولیکول زایی: مطالعه اتصال لکتین [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • پرسپترون کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • پرولاکتین ‚ اسید پکتیک بررسی اثر اسید پکتیک بر مورفولوژی، بقا و عملکرد دودمان سلولی GH3/B6 [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • پیشگویی کلاس ساختاری پروتئین پیشگویی کلاسهای ساختاری پروتئینها در دو وضعیت با استفاده از مدل ترکیبی عصبی-لوجستیک [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • پلیمر آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • پلولان تولید بیو پلیمر پلولان توسط شبه مخمرAureobasidium pullulans و بهینه سازی آن [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • پلولاناز (E.C.3.2.1.41 ) تولید بیو پلیمر پلولان توسط شبه مخمرAureobasidium pullulans و بهینه سازی آن [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • پلی وینیل کلراید مطالعه پایداری حرارتی پلی وینیل کلراید با جرم های مولکولی مختلف [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • پهنه بندی کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • پیوستگی رسوبی شناسایی فرآیندهای موثر در پیوستگی رسوبی و تغییرات بافتی در رسوبات رودخانه‌ای حوضه آبریز بیدواز-شرق اسفراین [دوره 33، شماره 3، 1387]

ت

 • تاموکسیفن شناسایی ترکیب غیر الکترو اکتیو اندازه گیری داروی تاموکسیفن در مقادیر پیکو با استفاده از سیستم تزریق جریانی پیوسته تبدیل فوریه در سطح میکرو الکترود طلا [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • تبلور مجدد شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • تتماج ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • تحمل پذیری ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • تحولات بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • تخریب حرارتی مطالعه پایداری حرارتی پلی وینیل کلراید با جرم های مولکولی مختلف [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • تخفیف لاگرانژین حالت کلی تساوی جریان کمان‌ها در شبکه‌های جریان چند‌کالایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • ترتیب B order تولید موازی p- دنباله ها [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • ترژکتوری تنش سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ترشیر بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ترشیری بوتیل کتکول سنتز 4-ترشیری بوتیل کتکول (TBC) با استفاده از رزین های تبادل یونی به عنوان کاتالیزور [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • ترشوندگی تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ترکیبات آبدار مطالعات میدان نیرو و طیف بینی رامان و زیر قرمز برای ترکیب نونا آکوا ایتریم(III) برومات [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • تشکیل شاخساره القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • تقطیر با آب مقایسه روشهای ترکیبی تقطیر با آب-میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با روش منفرد تقطیر با آب در استخراج اسانس گیاه آرتمیسیا هاوسکنختی بویس [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • تکتونیت دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • تکینی حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • تلوریت ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • تنش خشکی بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arientinum L) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • تنش دیرین سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • تنش شوری اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • توابع مجموعه های به هم آمیخته و توابع با مجموعه-حدی یکتا [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • توده آذرین قزوین. سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • توزیع فوق هندسی نامرکزی مدل بیزی سلسه مراتبی برای جدول‌های پیشایندی 2×2 [دوره 33، شماره 2، 1387]

ج

 • جاجرم پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • جبری بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • جریان با هزینه محدب حالت کلی تساوی جریان کمان‌ها در شبکه‌های جریان چند‌کالایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • جریان‌های چندکالایی حالت کلی تساوی جریان کمان‌ها در شبکه‌های جریان چند‌کالایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • جواب موضعی حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • جوانه زنی بذر اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • جورشدگی انتخابی شناسایی فرآیندهای موثر در پیوستگی رسوبی و تغییرات بافتی در رسوبات رودخانه‌ای حوضه آبریز بیدواز-شرق اسفراین [دوره 33، شماره 3، 1387]

چ

 • چگالی حالتهای تصویر بررسی مکانیک کوانتومی خواص الکترونی نانو وایر مولکولی اتان دی سولفید با استفاده از روش تابع چگالی و تابع گرین [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • چند دگرشکلی دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • چولگی یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی برای پارامتر چولگی توزیع چوله نرمال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • چوله نرمال یک برآوردگر ماکسیمم درستنمایی برای پارامتر چولگی توزیع چوله نرمال [دوره 33، شماره 2، 1387]

ح

 • حدی مجموعه های به هم آمیخته و توابع با مجموعه-حدی یکتا [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • حل سیستم‌های خطی موازی الگوریتم‌های موازی بهینه در حل دستگاه‌های تاپلیتز بر روی شبکه‌های مش و فوق مکعبی [دوره 33، شماره 2، 1387]

خ

 • خراسان معرفی عنکبوت (Walckenaer, 1806) Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • خطاهای خود همبسته فضایی برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • خوی دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی [دوره 33، شماره 3، 1387]

د

 • داده های فضایی پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • دایره مور سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • دیاژنز پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • دیاسپور پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • داعی پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • دانه رست رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • درختان t تایی تولید موازی p- دنباله ها [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • دگرشکلی شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • دی متیل سولفوکسید ساختار کریستالی سیس-دی کلرو تتراکیس (دی متیل سولفوکسید) روتنیم با روش های سنتزی متفاوت [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • دینامیک سیالات بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • دوجورپایان Gammarus دوجورپایان Ponto-Caspian و گروه گونه‌ایGammarus pulex (Crustacea: Amphipoda) درآذربایجان ایران [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • دولومیتی شدن پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1387]

ر

 • ریحان (Ocimum basilicum) بررسی تاثیر آهن بر محتوای اسانس گیاه ریحان (L.asilicumb Ocimum) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • ریزساخت شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ریز شوندگی ذرات شناسایی فرآیندهای موثر در پیوستگی رسوبی و تغییرات بافتی در رسوبات رودخانه‌ای حوضه آبریز بیدواز-شرق اسفراین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • رشد کریستال مطالعه و بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • رهیافت فازی بیزی پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • رویان‌زایی بدنی رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • روتنیم ساختار کریستالی سیس-دی کلرو تتراکیس (دی متیل سولفوکسید) روتنیم با روش های سنتزی متفاوت [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • رودخانه بیدواز شناسایی فرآیندهای موثر در پیوستگی رسوبی و تغییرات بافتی در رسوبات رودخانه‌ای حوضه آبریز بیدواز-شرق اسفراین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • روش آموت/USBM تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • روش منظم سازی دنباله‌ای بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • روش منظم سازی دنباله‌ای پیشگو بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • روشهای MCMC برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • روش‌های زیر فضای کرایلف الگوریتم‌های موازی بهینه در حل دستگاه‌های تاپلیتز بر روی شبکه‌های مش و فوق مکعبی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • روغن اثر آرد دانه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea) و اجزای آن در تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces clavuligerus [دوره 33، شماره 1، 1387]

ز

 • زمین لغزش کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • زون سنندج پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • زون فرورانش ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان [دوره 33، شماره 3، 1387]

ژ

 • ژئوشیمی پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ژئوشیمی پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • ژئوشیمی ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان [دوره 33، شماره 3، 1387]

س

 • ساختار کریستالی ساختار کریستالی سیس-دی کلرو تتراکیس (دی متیل سولفوکسید) روتنیم با روش های سنتزی متفاوت [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • سیرجان پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • سطح پلوئیدی اثرات تنش شوری بر میزان رشد، پروتئین و آنزیمهای آنتی‌اکسیدان در سه گونه چوبک با سطوح پلوئیدی متفاوت [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • سیل سازوکار جایگیری توده های آذرین شمال شرق قزوین با بهره گیری از تحلیل تنش دیرین [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • سل ژل خود احتراقی بررسی نقش سورفکتانت به عنوان کنترل‌کننده اندازه ذرات پودر مغناطیسی هگزافریت استرانسیم سنتز شده به روش سل- ژل خود احتراقی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • سلنیت ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • سنتز هیدروترمال تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • سنگ مخازن کربناته. تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • سورفکتانت بررسی نقش سورفکتانت به عنوان کنترل‌کننده اندازه ذرات پودر مغناطیسی هگزافریت استرانسیم سنتز شده به روش سل- ژل خود احتراقی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • سولفات پتاسیم مطالعه و بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم [دوره 33، شماره 5، 1387]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی پیشگویی کلاسهای ساختاری پروتئینها در دو وضعیت با استفاده از مدل ترکیبی عصبی-لوجستیک [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • شبکه عصبی مصنوعی کاربرد سیستم شبکة عصبی مصنوعی در پهنه بندی خطر زمین لغزش, مطالعه موردی: ناحیه سفیدار گله در استان سمنان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • شبکه‌های جریان حالت کلی تساوی جریان کمان‌ها در شبکه‌های جریان چند‌کالایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • شش گوش آکایرال محاسبه اندیسهای وینر و سگد نانو چنبرهّ شش گوش آکایرال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • شیمی کئوردیناسیون ساختار کریستالی سیس-دی کلرو تتراکیس (دی متیل سولفوکسید) روتنیم با روش های سنتزی متفاوت [دوره 33، شماره 5، 1387]

ص

 • صفت ذات بررسی اثر اسید پکتیک بر مورفولوژی، بقا و عملکرد دودمان سلولی GH3/B6 [دوره 33، شماره 1، 1387]

ط

 • طیف سنجی جرمی مقایسه روشهای ترکیبی تقطیر با آب-میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با روش منفرد تقطیر با آب در استخراج اسانس گیاه آرتمیسیا هاوسکنختی بویس [دوره 33، شماره 5، 1387]

ع

 • عامل بیزی مدل بیزی سلسه مراتبی برای جدول‌های پیشایندی 2×2 [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • عنکبوت معرفی عنکبوت (Walckenaer, 1806) Steatoda paykulliana (Araneae, Theridiidae) از استان خراسان [دوره 33، شماره 1، 1387]

ف

 • فاز ساکن استفاده از گچ به عنوان یک فاز ساکن جدید برای جداسازی ترکیبات آلی در کروماتوگرافی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • فرامینیفرا بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • فشار مویینگی تعیین ترشوندگی سنگ مخازن کربناته ایران در شرایط بازسازی شده [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز بررسی تاثیر آهن بر محتوای اسانس گیاه ریحان (L.asilicumb Ocimum) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • فوق اشباع مطالعه و بررسی عوامل موثر بر نرخ رشد کریستال سولفات پتاسیم [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • فولیاسیون شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • فولیکول زایی اهمیت مشتقات قندی N- استیله شده در پرده شفاف از اووسیت در فرآیند فولیکول زایی: مطالعه اتصال لکتین [دوره 33، شماره 1، 1387]

ق

 • قطعه جداکشت هیپوکوتیل رویان زایی بدنی گیاه آنغوزه (Ferula assa-foetida L.) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • قورباغه بررسی کرم‌های انگلی گونه‌هایی از وزغ‌ها و قورباغه‌ها (Anura: Bufonidae, Ranidae) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • قوس آتشفشانی قاره‌ای ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان [دوره 33، شماره 3، 1387]

ک

 • کاج تهران القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • کالک‌آلکالن پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • کانی شناسی پتروگرافی و ژنز کانسار بوکسیت جاجرم [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • کبیرکوه بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • کتکول و پیرو کتکول سنتز 4-ترشیری بوتیل کتکول (TBC) با استفاده از رزین های تبادل یونی به عنوان کاتالیزور [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • کرتاسه زیرین پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • کریگینگ فازی پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • کرم بررسی کرم‌های انگلی گونه‌هایی از وزغ‌ها و قورباغه‌ها (Anura: Bufonidae, Ranidae) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • کرومات ‌ Halomonas sp strain MAM سویه‌ای با مقاومت بالا نسبت به اکسی انیونهای سمی [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • کروماتوگرافی ستونی استفاده از گچ به عنوان یک فاز ساکن جدید برای جداسازی ترکیبات آلی در کروماتوگرافی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • کروماتوگرافی گازی مقایسه روشهای ترکیبی تقطیر با آب-میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با روش منفرد تقطیر با آب در استخراج اسانس گیاه آرتمیسیا هاوسکنختی بویس [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • کروماتوگرافی لایه نازک استفاده از گچ به عنوان یک فاز ساکن جدید برای جداسازی ترکیبات آلی در کروماتوگرافی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • کشت رویان القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • کلاولانیک اسید اثر آرد دانه بادام‌زمینی (Arachis hypogaea) و اجزای آن در تولید کلاولانیک اسید توسط Streptomyces clavuligerus [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • کلینوپتیلولیت تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • کمپلکس دگرگونی دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • کونژوگه‌های قندی اهمیت مشتقات قندی N- استیله شده در پرده شفاف از اووسیت در فرآیند فولیکول زایی: مطالعه اتصال لکتین [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • کئوردیناسیون مطالعات میدان نیرو و طیف بینی رامان و زیر قرمز برای ترکیب نونا آکوا ایتریم(III) برومات [دوره 33، شماره 5، 1387]

گ

 • گچ استفاده از گچ به عنوان یک فاز ساکن جدید برای جداسازی ترکیبات آلی در کروماتوگرافی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • گرانیتوئید پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • گرانیتوئید شواهد پتروگرافی حاکی از دگرشکلی دمای بالا در سنگ‌های حاشیه توده گرانیتوئیدی لخشک، شمال‌غرب زاهدان، ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • گسسته سازی حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین [دوره 33، شماره 2، 1387]

ل

 • لکتین اهمیت مشتقات قندی N- استیله شده در پرده شفاف از اووسیت در فرآیند فولیکول زایی: مطالعه اتصال لکتین [دوره 33، شماره 1، 1387]

م

 • ماتریس‌های تاپلیتز و شبکه‌های مش و فوق معکبی الگوریتم‌های موازی بهینه در حل دستگاه‌های تاپلیتز بر روی شبکه‌های مش و فوق مکعبی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • مجموعه های مجموعه های به هم آمیخته و توابع با مجموعه-حدی یکتا [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • مجموعه های به هم آمیخته مجموعه های به هم آمیخته و توابع با مجموعه-حدی یکتا [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • محاسبات موازی الگوریتم‌های موازی بهینه در حل دستگاه‌های تاپلیتز بر روی شبکه‌های مش و فوق مکعبی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • محیط کشت القای تشکیل شاخساره بر روی رویان‌های جداکشت کاج تهران (Pinus eldarica) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • محلول‌های قلیایی تغییر فازکلینوپتیلولیت طبیعی به آنالسیم در حضور محلول های قلیایی [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • میدان نیرو مطالعات میدان نیرو و طیف بینی رامان و زیر قرمز برای ترکیب نونا آکوا ایتریم(III) برومات [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • مدل لوجستیک رگرسیون پیشگویی کلاسهای ساختاری پروتئینها در دو وضعیت با استفاده از مدل ترکیبی عصبی-لوجستیک [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • مرز کرتاسه بررسی تحولات مرز K/T در یال شمال شرقی کبیرکوه، جنوب غربی ایران [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • مشاهدات فازی پیشگویی بیزی برای داده‌های فضایی فازی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • معادلات دیفرانسیل بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • معادلات ناویر بررسی معادلات ناویر-استوکس به عنوان معادلات دیفرانسیل- جبری [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • معادله‌ی غیر خطی شرودینگر حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • مقاومت روزآن‌ها ی بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arientinum L) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی مقایسه روشهای ترکیبی تقطیر با آب-میکرواستخراج فاز مایع از فضای فوقانی با روش منفرد تقطیر با آب در استخراج اسانس گیاه آرتمیسیا هاوسکنختی بویس [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • میکروالکترود شناسایی ترکیب غیر الکترو اکتیو اندازه گیری داروی تاموکسیفن در مقادیر پیکو با استفاده از سیستم تزریق جریانی پیوسته تبدیل فوریه در سطح میکرو الکترود طلا [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • میکرو مدل آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • میلونیت دگرشکلی در تکتونیت های شمال باختر خوی [دوره 33، شماره 3، 1387]
 • منشأ پوسته‌ای پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]

ن

 • نانو چنبره محاسبه اندیسهای وینر و سگد نانو چنبرهّ شش گوش آکایرال [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • ناهمگونی آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • نخود بررسی تغییرات آبسزیک اسید (ABA) بافت برگ و مقاومت روزنه‌ای در ژنوتیپ‌‌های مقاوم و حسّاس به خشکی نخود (Cicer arientinum L) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • نمونه گیری پذیرش رد مدل بیزی سلسه مراتبی برای جدول‌های پیشایندی 2×2 [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • نمونه‌گیری گیبس برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • نوسانات کانونی و واکانونی حل عددی معادله‌ی غیر خطی شرودینگر و بررسی جواب‌ها‌ی تکین [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • نوعI پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران) [دوره 33، شماره 3، 1387]

و

 • وایر مولکولی بررسی مکانیک کوانتومی خواص الکترونی نانو وایر مولکولی اتان دی سولفید با استفاده از روش تابع چگالی و تابع گرین [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • وزغ بررسی کرم‌های انگلی گونه‌هایی از وزغ‌ها و قورباغه‌ها (Anura: Bufonidae, Ranidae) [دوره 33، شماره 1، 1387]
 • وزن مولکولی مطالعه پایداری حرارتی پلی وینیل کلراید با جرم های مولکولی مختلف [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • ویسکوزیته آزمایشات مشاهده ای سیلابزنی با پلیمر در سیستمهای ناهمگن با استفاده از میکرومدلهای شیشه ای [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • ولتامتری در سیستم تزریق جریان شناسایی ترکیب غیر الکترو اکتیو اندازه گیری داروی تاموکسیفن در مقادیر پیکو با استفاده از سیستم تزریق جریانی پیوسته تبدیل فوریه در سطح میکرو الکترود طلا [دوره 33، شماره 5، 1387]

ه

 • هاستینگس برآورد بیزی پارامترهای مدل رگرسیون با خطاهای خودهمبسته فضایی [دوره 33، شماره 2، 1387]
 • هیدروکلرزدایی مطالعه پایداری حرارتی پلی وینیل کلراید با جرم های مولکولی مختلف [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • هگزافریت استرانسیم بررسی نقش سورفکتانت به عنوان کنترل‌کننده اندازه ذرات پودر مغناطیسی هگزافریت استرانسیم سنتز شده به روش سل- ژل خود احتراقی [دوره 33، شماره 5، 1387]

ی

 • یون های فلزی دوظرفیتی ساختار کریستالی سیس-دی کلرو تتراکیس (دی متیل سولفوکسید) روتنیم با روش های سنتزی متفاوت [دوره 33، شماره 5، 1387]
 • یون های فلزی سه ظرفیتی مطالعات میدان نیرو و طیف بینی رامان و زیر قرمز برای ترکیب نونا آکوا ایتریم(III) برومات [دوره 33، شماره 5، 1387]