نویسنده = داوود پارساپژوه
تعداد مقالات: 1
1. چوب کششی در درختان اوکالیپتوس

دوره 32، شماره 2، بهار 1385

N. Toghraie؛ D. Parsapajouh؛ H. Ebrahimzadeh؛ B. Thibaut؛ J. Gril؛ H.R. Yazdani Moghadam؛ نوشین طغرائی؛ داوود پارساپژوه؛ حسن ابراهیم زاده؛ برنارد تیبو؛ جوزف گریل؛ حمیدرضا یزدانی¬مقدم