کلیدواژه‌ها = ژئوشیمی
پترولوژی و ژئوشیمی توده‌ی گرانیتوئیدی بروجرد (غرب ایران)

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

احمد احمدی خلجی؛ محمد ولی ولی‌زاده؛ داریوش اسماعیلی


ژئوشیمی و خاستگاه زمین‌ساختی سنگ‌های آتشفشانی تتماج، جنوب شرق کاشان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387

مریم امین‌الرعایایی یمینی؛ علی کنعانیان