بدست آوردن جواب و مقادیر خاص یک معادله دیفرانسیل غیر خطی، در تحلیل جریان گاز، در داخل یک روتورسانتریفوژ، به کمک نرم افزار Mathematica

نویسندگان

چکیده

چکیده
تاکنون در حل معادلات جریان گاز در داخل روتور سانتریفوژ، تحلیلها و مدل سازیهای بسیار زیادی انجام گرفته شده است، در هر حل، تقریب و خطاهایی وجود دارد، در این مقاله سعی شده است مدل (Gunzburger, et al., 1989) onsager's از روش مقادیر ویژه و برای مقادیر حقیقی آن با استفاده از نرم افزار Mathematica تحلیل گردد.

کلیدواژه‌ها