اعضای هیات تحریریه

سردبیر

ابراهيم قاسمي نژاد

پردیس علوم/دانشکده زمین شناسی

eghasemikhayam.ut.ac.ir
-