مجله علوم دانشگاه تهران (منتشر نمی شود) (JOS) - واژه نامه اختصاصی