نویسنده = جواد حامدی
تعداد مقالات: 6
2. سورفاکتانت های غیر یونی مناسب برای تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea

دوره 32، شماره 2، بهار 1385

J. Hamedi؛ A. Makhdoumi Kakhki؛ H.R. Darabi؛ جواد حامدی؛ علی مخدومی کاخکی؛ حسین رضا دارابی


3. اثر کربوهیدراتهای مختلف در رشد Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

جواد حامدی؛ امیراسماعیل ثقفی‌نیا؛ مهسا رستم‌زا


4. ارزیابی مقاومت به اکسی آنیون های سمی در باسیل های اسپور دار نمک دوست نسبی بومی ایران و اثر شوری بر روی این مقاومت

دوره 3، شماره 0، زمستان 1383

محمد علی آموزگار؛ جواد حامدی؛ فریدون ملکزاده؛ محمد داداشی پور؛ شقایق شریعت پناهی