نویسنده = حوری سپهری
بررسی اثر اسید پکتیک بر مورفولوژی، بقا و عملکرد دودمان سلولی GH3/B6

دوره 33، شماره 1، مرداد 1387

دلارام اسلیمی اصفهانی؛ حوری سپهری؛ بهرام گلیایی؛ یاسمن رسولی


اثر اسید پکتیک وB - گلوکان بر ترشح پرولاکتین PRL در دودمان سلولی GH3/B6

دوره 1، شماره 0، بهمن 1382

حوری سپهری؛ ساطین صالحی؛ یاسمن رسولی


ویژگیهای سلولهای کلون شده پرولاکتینGH3/B6 در شرایط Invitro

دوره 1، شماره 0، بهمن 1381

حوری سپهری؛ یاسمن رسولی؛ ساطین صالحی