دو رخداد آتشفشانی مجزا در ماگماتیسم پالئوژن کمان ماگمائی سنوزوئیک کرمان: ویژگی های زمین شیمیائی و فرایندهای سنگ زائی

نویسنده

چکیده

کمان ماگمائی سنوزوئیک کرمان در پایانه جنوب شرقی کمربند آتشفشانی ارومیه- دختر مراحل تکوین و تکامل زمین ساختی و ماگمائی خود را متفاوت از بخش‌های مرکزی و شمال غربی این کمربند طی نموده و ماگماتیسم آن حاصل فرورانش پوسته اقیانوسی تتیس جوان در شرق گسل ترانسفورم نائین- بافت به زیر خُرد قاره در حال چرخش ایران مرکزی و اقیانوس احاطه کننده آن بوده است. فعالیت‌های ماگمائی در این کمان از ابتدای ائوسن با فعالیت های آتشفشانی گسترده مجموعه های بحرآسمان و رازک آغاز گردید که سنگ های آتشفشانی این مجموعه ها ویژگی های ماگماهای اشباع از سیلیکا با ترکیب مافیک تا فلسیک و فاقد فلدسپاتوئید و با گرایش حدواسط شبه‌تولئیتی- کالک‌آلکالین، غنی شدگی کم تا متوسط از عناصر لیتوفیل بزرگ یون، تفکیک یافتگی ضعیف تا متوسط عناصر نادر خاکی (20La/Yb?)، مقادیر کمتر رادیوژنیک ایزوتوپ استرانسیوم (7049/0-7041/0=Sr86/Sr87) و بالا بودن اپسیلون نئودیمیوم (6-3/2=Nd ?) را به نمایش گذاشته اند.

کلیدواژه‌ها