مطالعه و بررسی تاکسونومیکی چند نمونه از آکتینومیستها در ایران

نویسندگان

چکیده

بعد از کشف نخستین آنتی بیوتیک یعنی پنی سیلین و ثابت شدن اثر فوق العاده موثر آن علیه میکربهای بیماری زای گرم مثبت تلاش در راه جستجوی میکروارگانیسم های مولد آنتی بیوتیکها فزونی یافت.
گروهی از میکروارگانیسمها که از این نظر مورد توجه بیشتر قرار گرفت آکتینومیستها بودند. واکسن وسایرین (16 و 17) انواع آکتینومیستها بویژه گونه های سترپتومیسس را از منابع مختلف جدا و خواص ضد حیاتی آنها را ثابت کردند. نتیجه این پژوهشها کشف آنتی بیوتیکهای مؤثری نظیر کلرومایستین‘ تتراسیکلین ها‘ سترپتومایسین‘ اریتومایسین و نیستاتین و سایرین بود. در جریان بررسی ویژگیهای انواع آکتینومیستها پژوهشگران دریافتند که این گروه از میکروارگانیسها توانائیهای دیگری نیز دارا می باشند. تولید آنزیمهای تجزیه کننده مواد نسبتاً پایدار طبیعت نظیر سلولز‘ کیتین‘ لیگنین – کرآتین‘ تثبیت ازت جوی‘ تولید ویتامین B12‘ تولید اسیدهای آمینه درآکتینومیستها اهمیت و ارزش آنها را بیش از پیش فزونی داد (10‘ 14‘9).
با توجه به نیاز روزافزون به پیدا کردن آنتی بیوتیکهای جدید علیه بیماریهای عفونی قارچی و باکتری و همچنین تولید مواد مفید و قابل استفاده از مواد زاید طبیعت کوشش پژوهشگران در این راه متوقف نمانده و هر روزشاهد انتشار مقالات تازه ای درباره کشف نمونه جدید از این دسته از میکروارگانیسم ها هستیم (6‘5و11)
امروزه در رده بندی این میکروارگانیسم های از صفات مورفولوژیکی‘ بیوشیمیائی و ضد حیاتی استفاده می شود (2‘12‘ 3 و 4). نظرباینکه در ایران تاکنون این دسته از میکروارگانیسمها ناشناخته ماند‘ و مورد بررسی قرار نگرفته بود‘ در این پژوهش کوشش شده بررسی کلی از آکتینومیستها و شناسائی انواع با تأکید بر روی نمونه های مولد آنتی بیوتیک بعمل آید. در این مقاله بخش اول نتایج بدست آمده در این راه ارائه شده است.