از ابتدای سال 1389 انتشار مجله علوم دانشگاه تهران به صورت فعلی متوقف شده است و به صورت یک مجله کاملأ تخصصی تحت عنوان GEOPERSIA در شاخه زمین شناسی و   PROGRESS IN BIOLOGICAL SCIENCE آغاز به انتشار نموده است.

لطفا پیش از ارسال مقاله به این نشریه، با تماس با دفتر نشریه، از بررسی مقاله‌ی خود از طریق این سامانه اطمینان حاصل کنید.

شماره جاری: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 330101، دی 1389 (مجله علوم دانشگاه تهران) 

ارزیابی عملکرد مدل منطبق بر GIS در تحلیلهای مکانی به منظور اکتشافات معدنی

غلامرضا الیاسی؛ عباس بحرودی؛ امیر عادلی سرچشمه؛ محمد کریمی؛ جمشید حسن زاده


کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن

سمانه کیانپور؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ رضا موسوی حرمی؛ منصور مشرقی؛ ریو ماتسوموتو


معرفی رسوبات آواری- کربناته و آواری قرمز رنگ ماستریشتین در ناحیه زاگرس مرتفع (سمیرم- اردل)

حسین وزیری مقدم؛ امراله صفری؛ سمیرا شهریاری گرایی؛ عزیزاله طاهری؛ احمدرضا خزایی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پرديس علوم

دوره انتشار
فصلنامه