اثر تغییر پارامترهای مکانیکی خاک بر پاسخ لرزه‌ای تونل‌های دایروی شهری در تحلیل‌های شبه استاتیکی

نویسندگان

چکیده

سازه‌های مدفون بسته به شکل هندسی، عمق دفن و پارامترهای مختلف ژئوتکنیکی و لرزه‌ای رفتار متفاوتی از خود در هنگام وقوع زلزله نشان می‌دهند. یکی از انواع سازه‌های مدفون، تونل‌های زیرزمینی بتنی با مقطع دایروی هستند که کاربردهای بسیار زیادی در زمینه‌ حمل و نقل و انتقال آب داشته و اغلب توسط ماشین‌های حفر تونل (TBM) ایجاد می‌گردند. برای بررسی نیروهای ایجاد شده در پوشش نهایی تونل چندین روش حل بسته متفاوت در تحقیقات ارائه گردیده است. در این مطالعه، نخست روشهای مختلف تحلیلی و حل بسته نظیر روشهای Wang وPenzien برای کرنش های برشی ثابت بررسی شده و سپس با ایجاد یک مدل عددی بر پایه‌ تئوری اجزاء محدود و به کمک نرم‌افزار PLAXIS نتایج حاصل از روش‌های تحلیلی با روش عددی مقایسه گردیده است. به این منظور 7 نوع خاک مختلف از رس نرم تا ماسه‌ بسیار متراکم انتخاب شده و تحلیل انجام گردیده است.

کلیدواژه‌ها