درباره نشریه

مجله علوم - دانشگاه تهران مجله ای علمی-پژوهشی دوزبانه (فارسی- انگلیسی) است که از سال 1347 هجری شمسی به منظور ارتقاء سطح دانش علمی و فنی پژوهشگران ایرانی، سهولت مبادله علمی بین آنها، معرفی پیشرفتهای عمده در زمینه- های مختلف علوم پایه (فیزیک، شیمی، زمین شناسی، زیست شناسی، ریاضی و علوم کامپیوتر و رشته های وابسته به آن) و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران وکارشناسان داخلی و خارجی، به انتشار می رسیده است. این مجله تا سال 1389 درهرسال با چهار شماره و بطور فصلی منتشر می شده است. ارسال مقاله به این مجله بدین معنی است که آن مقاله قبلاً در مجله دیگر به چاپ نرسیده و یا در حال بررسی توسط مجله دیگر نیست. لذا مقاله ارسالی با نامه امضاء شده توسط مؤلف (مؤلفین) مبنی بر رعایت نکات فوق، همراه باشد.