معرفی رسوبات آواری- کربناته و آواری قرمز رنگ ماستریشتین در ناحیه زاگرس مرتفع (سمیرم- اردل)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق 2 واحد سنگ چینه نگاری جدید که با ضخامت قابل توجهی در زاگرس مرتفع (سمیرم-اردل) رخنمون دارند بر اساس مطالعه 8 برش چینه شنا سی معرفی گردیده است. واحد سنگ چینه نگاری 1 (واحد آواری – کربناته) در برش نمونه ( ایستگاه7) 314 متر ضخامت دارد. این واحد با سطح تماس پیوسته بر روی سازند امیران قرار گرفته و با سطح تماس ناپیوسته توسط واحد سنگ چینه نگاری 2 پوشیده می شود. واحد سنگ چینه نگاری 2 (واحد آواری قرمز رنگ) با ضخامت 220 متر در برش نمونه ( ایستگاه 5) اندازه گیری شده است. سطح تماس پایینی واحد سنگ چینه نگاری 2 با واحد سنگ چینه نگاری 1 یا سازند گورپی ناپیوسته و سطح تماس بالایی آن با سازند تاربور پیوسته می باشد.

کلیدواژه‌ها