چینه نگاری زیستی و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان)

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، چینه نگاری زیستی و محیط رسوبی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آسماری در برش مورد مطالعه با 283 متر ضخامت شامل تناوبی از سنگ آهک های نازک، متوسط و ضخیم لایه تا توده ای است. در این مطالعه 28 جنس و 25 گونه فرامینیفر بنتیک شناسایی شد که بر اساس پخش و پراکندگی عمودی آن ها چهار زون تجمعی مورد شناسایی قرار گرفت. با توجه به پراکندگی عمودی فرامینیفرها و زون های تجمعی شناسایی شده سن سازند آسماری در برش مورد مطالعه الیگوسن (روپلین- چاتین) – میوسن پیشین (آکی تانین- بوردیگالین) در نظر گرفته می شود. بر اساس مشاهدات صحرایی و بررسی مقاطع نازک میکروسکوپی تعداد 10 ریز رخساره در سازند آسماری شناسایی گردید. این ریز رخساره ها در سه محیط رسوبی اصلی شامل بخش کم عمق دریای باز، سد و لاگون نهشته شده اند.

کلیدواژه‌ها