الگوی کانسارسازی کانسارهای سلستیت با استفاده از شواهد زمین شناسی، ساختی، بافتی و ژئوشیمیایی در تاقدیس بنگستان، بهبهان، اهواز

نویسندگان

چکیده

کانسارسازی سلستیت در تاقدیس بنگستان(شمال غرب بهبهان، اهواز)، بیش از Km60 رخنمون دارد. ماده معدنی با سنگ همبر چین خورده است و بین آهک توده ای زیرین و آهک شیلی سازند آسماری قرار دارد. سلستیت های دانه شکری با شکل های ظاهری سلستیت همراه با ادخال هایی از انیدریت، ژیپس و کلسیت، نشانه جانشینی Sr2+ به جای Ca2+ در سولفات کلسیت و کربنات کلسیم است. ساخت های زبرا و رگه ای، بلور های موزاییکی سلستیت با زوایای 1200، به دام افتادن بلور های ریز خود شکل درون بلور های بزرگتر و بی شکل، قطع شدگی بلورهای سلستیت نسل اول توسط کلسیت اسپاری و سلستیت، اثرات دیاژنز تاخیری و فرایندهای اپیژنتیک را بر سلستیت ها نشان می دهد. نسبت استرانسیوم به کلسیم در نمونه های سلستیتی بیش از7500 برابر نسبت به مقدار آب دریا غنی شده است.

کلیدواژه‌ها