ایزوتوپ های پایدار و تغییرات پالئواکولوژیک در سطوح ژئومرفیک شرق اصفهان

نویسندگان

چکیده

مطالعات اندکی درباره رابطه بین سطوح ژئومرفیک، ایزوتوپ های پایدار در کربنات های پدوژنیک و تغییرات پالئواکولوژیک مناطق خشک ایران انجام شده است. پژوهش حاضر بمنظور مطالعه تکامل پدوژنیکی سطوح ژئومرفیک شرق اصفهان و بررسی شرایط اکولوژیکی و اقلیمی در زمان تکوین این سطوح انجام گرفت. بدین منظور سه پدون خاک بر روی سطوح ژئومرفیک یک مخروطه افکنه در شرق اصفهان انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. پوشش گیاهی گذشته منطقه با استفاده از ترکیب ایزوتوپی کربن در کربنات های پدوژنیک و درصد پوشش گیاهی فعلی از آنالیز ایزوتوپی مواد آلی خاکها محاسبه شدند. نتایج آنالیزهای ایزوتوپی نشان می‌دهد در مجموع در منطقه شرق اصفهان گسترش گیاهان C4 طی دوره هائی مرطوبتر با مقادیر پائین ?18O (دوره های یخچالی) رخ داده است. با توجه به آنکه دوره های سرد و مرطوب به عنوان شرایط مناسب برای گسترش گیاهان C3 بیان شده اsj.

کلیدواژه‌ها