مقایسه ترکیب ایزوتوپی سرب در کانسار کوه سورمه با برخی از کانسارهای سرب و روی ایران مرکزی و بررسی نقش فرورانش نئوتتیس در تحرک مجدد سرب ایران مرکزی

نویسندگان

چکیده

به منظور تعیین منشأ سرب در تعدادی از کانسارهای سرب و روی ایران، نسبت‌های ایزوتوپی سرب در نمونه‌های گالن متعلق به پنج کانسار سرب و روی با سنگ میزبان کربناته واقع در پهنه ایران مرکزی و کمربند چین خورده زاگرس اندازه‌گیری شدند. مقادیر نسبت‌های ایزوتوپ سرب کانسار کوه سورمه که در کمربند چین خورده زاگرس و در حاشیه شمال‌شرقی صفحه عربستان واقع شده است، نشان می‌دهد که کانسار مذکور در مقایسه با کانسارهای ایران مرکزی کمترین نسبت‌های 206Pb/204Pb (062/18) و 208Pb/204Pb (230/38) را دارا می‌باشد. با توجه به سن مدل سرب (585 میلیون سال) و نیز مقادیر بالای 207Pb/206Pb (8683/0)و 208Pb/206Pb (117/2) که بیانگر سهم غالب پی‌سنگ‌های اولیه در تامین سرب کانسار است، می‌توان این‌طور استنباط کرد که سرب و سایر فلزات کانسار همزمان با فاز تکتونیکی پان آفریقا (کراتونی‌شدن نهایی پی‌سنگ‌های ایران و عربستان در زمان پرکامبرین پسین) از مخزن جدا شده‌اند.

کلیدواژه‌ها