ژئوشیمی و پتروژنز توالی پوسته‌ای مجموعه افیولیتی خبر- مروست، شمال‌باختری شهربابک

نویسندگان

چکیده

مجموعه افیولیتی تکتونیزه خبر- مروست بخشی از افیولیت‌های درونی ایران است که در حاشیه جنوب باختری خرده قاره ایران مرکزی و در بخش میانی کمربند افیولیتی نائین- بافت رخنمون دارد.توالی گوشته‌ای این مجموعه از سرپانتینیت و هارزبورژیت سرپانتینیتی وتوالی پوسته ای درونی، دربردارنده گابرو ایزوتروپ، کمپلکس دایک‌های ورقه ای دیابازی و ترونجمیت است که توسط دایک‌های دیابازی منفرد و پگماتیت گابرو قطع شده ‌اند. توالی آتشفشانی نیز دربردارنده گدازه بالشی، روانه صفحه‌ای بازالتی- آندزیتی و برش هیالوکلاستیک است. نمودار‌های عنکبوتی به هنجارشده از آنالیزهای شیمیائی این سنگ ها نسبت به مقادیر گوشته اولیه، بیان‌گر غنی شدگی آن‌ها از عناصر LILE و تهی شدگی از عناصر با شدت یونی بالا (HFSE) به خصوص عنصر Nb است که مشابه الگوی ژئوشیمیایی ارائه شده در مناطق فرورانش است.

کلیدواژه‌ها