ارزیابی عملکرد مدل منطبق بر GIS در تحلیلهای مکانی به منظور اکتشافات معدنی

نویسندگان

چکیده

در ایران با توجه به وسعت زیاد کشور و گستردگی مناطق پتانسیل‌دار ذخایر معدنی (وجود کمربند ولکانیکی ارومیه ـ دختر) و لزوم شناسایی و مدیریت صحیح این ذخایر، استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد. استفاده از سامانه اطلاعات ‌جغرافیایی ضمن آنکه می تواند در ساماندهی اطلاعات مربوط به مطالعات اکتشاف ذخایر معدنی مورد استفاده قرار ‌گیرد، توانایی آن را دارد که تهیه و تلفیق لایه‌های اطلاعاتی مختلف را در قالب مدل های گوناگون، با سرعت و دقت بیشتری انجام داده و به عنوان پشتیبانی برای تصمیم‌گیری‌های فضایی مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله نقشه پتانسیل معدنی اندیس مس نوچون در مقیاس تفصیلی تهیه شده است. مراحل اصلی تهیه نقشه پتانسیل معدنی شامل موارد شناسایی معیارهای تشخیص کانی سازی، سازماندهی و آماده سازی اطلاعات، وزندهی و تهیه نقشه های معیار، تلفیق نقشه‌های معیار و ارزیابی نتایج می باشد.

کلیدواژه‌ها