نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران

نویسندگان

چکیده

سازند سیلیسی آواری کشف رود (ژوراسیک میانی)، در حوضه رسوبی کپه داغ، در منطقه مورد مطالعه بطور ناهم شیب بر روی سنگهای رسوبی آذر آواری تریاس (سازند سینا) و بر روی سنگهای اولترابازیک قدیمی تر قرار گرفته است. این سازند بطور هم شیب توسط سازند کربناته مزدوران (آکسفوردین-کیمریجین) پوشیده شده است. بر اساس مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی، سه مجموعه رخساره (در قالب 12 رخساره سنگی) شناسایی گردیده که در محیط رودخانه ای-دلتایی و توربیدیتی نهشته گردیده اند. ماسه سنگها بطور عمده لیتیک آرکوز و فلدسپاتیک لیت آرنایت غنی از خرده سنگهای ولکانیکی و رسوبی هستند. مهمترین سیمانهای شناسایی شده اکسیدآهن، کربناتها (کلسیت، دولومیت، سیدریت و آنکریت)، سیلیس، کانیهای رسی (کائولن، ایلیت، سریسیت و عمدتاً کلریت)، پیریت و ندرتاً باریت است. بنابر این سیمانی شدن و فشردگی (شیمیایی و مکانیکی) می تواند از عوامل کاهنده تخلخل این سازند محسوب گردد.

کلیدواژه‌ها