مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار، ایران مرکزی بر‌روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی

نویسندگان

چکیده

نقشه شکستگیهای ساختاری منطقه تکنار با توجه به ویژگیهای مورفولوژیک و ساختاری مناسب، به کمک تکنیکهای دورسنجی و پردازش داده‌های ماهواره‌ای ترسیم شد. در این تحقیق ابتدا شکستگیها از نظر روند به 6 دسته هم راستا تفکیک شدند. سپس نمودارهای گل سرخی شکستگیها در 5 ناحیه کوچک از منطقه برای بررسی نحوه توزیع دستجات مختلف گسلی رسم شد. بیشترین تعداد و تنوع گسلها در مرکز و جنوب منطقه قرار داشت. از مقایسه مقادیر طول (L) شکستگیها، تمامی آنها در 3 رده جداگانه از نظر طولی طبقه‌بندی شدند. نیز مشخص شد که تعداد گسلها‌ی هر دسته (از 6 دسته) با افزایش طول آنها به صورت نمایی کاهش می‌یابد. در بررسی پارامتر فاصله (S) نیز نتایج مشابهی گرفته شد و معلوم گردید که تعداد گسلها با افزایش فاصله به طور نمایی کاهش می‌یابد

کلیدواژه‌ها