توزیع پذیری غیر خطی سیلیس، روش نوینی برای شناسائی الگوی ناحیه بندی بافتی در اندیس های طلادار استان آذربایجان شرقی

نویسنده

چکیده

پیشینه مطالعات ژئوترمومتری– میکروترمومتری چهارگوشه 50000/1 میانه واقع در استان آذربایجان شرقی، بیانگر حضور ماگماتیسم تاخیری سنوزوئیک با رخساره غالب سریسیت آدولاریائی در واحدهای پیروکلاستیکی و توف های ریولیتی پالئوژن است که به دلیل توسعه و تنوع رخنمون های دگرسانی، شرایط پیدایش رگه های کوارتز پیریتی به عنوان میزبان ذخایر طلای اپی ترمال در نئوژن فراهم گردیده و شواهد بدست آمده از تغییرات بافتی واحدهای مینرالیزه، نظیر آنچه که در الگوی ناحیه بندی بافتی ذخایر کوئینزلند مشاهده می شود، درارتباط مکانی با توزیع ژئوشیمیائی سیلیس است. لذا بر اساس نتایج این تحقیق، در روشی نوین مبتنی بر اصول هندسه فرکتال، توزیع پذیری سیلیس توسط توابع غیرخطی ارزیابی گردیده و تغییرات بافتی رگه مینرالیزه، به منظور پیش داوری در اندیس های طلا دار غرب شهرستان میانه و در مطابقت با الگوی ناحیه بندی بافتی سامانه های اپی ترمال مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها