ارزیابی ویژگیهای مقاومتی سنگها با استفاده از نتایج آزمایش پانچ بلوکی و پانچ استوانه ای

نویسندگان

چکیده

مقاومت فشاری تک محوری یکی از پارامترهای مهم مورد استفاده در طراحی های مهندسی سنگ می باشد. از آنجا که انجام آزمایش مقاومت فشاری تک محوری نیازمند نمونه ای استاندارد می باشد و تهیه نمونه استاندارد برای آن به خصوص از سنگهای سست، لایه دار و دارای سطوح ضعف زیاد بسیار سخت می باشد، روشهای تخمین این پارامتر به صورت غیر مستقیم مورد توجه محققین قرار گرفته است. استفاده از نتایج آزمایش پانچ یکی از جدیدترین این روشهاست. در این تحقیق آزمایشهای تعیین مقاومت فشاری تک محوری، شاخص پانچ بلوکی، شاخص بارنقطه ای، سرعت عبور موج فشاری و خصوصیات فیزیکی بر روی 63 نوع سنگ مختلف انجام شد. علاوه براین آزمایشها، برای اولین بار از آزمایش پانچ استوانه ای نیز استفاده گردید

کلیدواژه‌ها