کانی سازی کلسیت اتوژنیک تحت نفوذ فعالیت های میکروبی در رسوبات دریایی جنوب شرق ژاپن

نویسندگان

چکیده

تراف نانکای ( (Nankai Trough یک حاشیه فعال همگرا در جنوب شرق ژاپن است. رسوبات این حوضه عمدتاً ماسه، سیلت و رس با سیمانی از کربنات اتوژنیک است. واکنش های بیولوژیک در رسوبات توسط میکروارگانیسم ها انجام شده و نتیجه آن تبدیل مواد آلی به مخلوطی از متان و CO2 است. این تغییر و تبدیلات توسط باکتری ها و آرکی ها در شرایط بی هوازی اتفاق می افتد. اکسیداسیون بی هوازی متان به وسیله باکتری های احیاء کننده سولفات و اکسید کننده متان در اعماق کم رسوبات در بستر دریا انجام می شود و باعث افزایش آلکالینیته آب منفذی و تشکیل رسوب کلسیت اتوژنیک می گردد. بیوفیلم میکروبی مشاهده شده در مقاطع میکروسکوپی شاهدی بر این نوع رشد میکروبی است.

کلیدواژه‌ها