بررسی شیمیائی لعابهای رنگی سرامیکی

نویسندگان

چکیده

لعابهای سرامیکی که جهت پوشش و محافظ‘ بر روی سطح خارجی اجسام سفالین قرار می گیرند‘ توسط ترکیبات معدنی و بکار بردن روشهای ویژه و ثبت شده ای تهیه می شوند.
ملح اصلی لعالها اکثراً محتوی نمکهای اسید سیلیسیک می باشد.
برای تهیه لعابهای رنگین از افزودن فلز و اکسید فلز بملح اصلی استفاده می شود. در بعضی اوقات رنگ کردن بوسیله پیگمان انجام می گیرد. در حال حاضر لعاب سازی در کارگاههای اصفهان بروش قرون گذشته با محفوظاتی که سینه بسینه از پدر به پسر رسیده است انجام می گیرد. هدف از انجام این پژوهش در بدو امر شناسائی روشهای لعاب سازی در یکی از کارگاههای اصفهان که هنوز بروش قدیم عمل می نمایند و در ثانی پی بردن به تاریخچه لعاب در ایران‘ و همچنین مرغوب بعضی از لعابهای رنگین ساخت ایران در مقایسه بالعابهای خارجی‘ و ثالثاً امکان تهیه بعضی از لعابهای رنگین در ایران که در زمان حاضر از کشورهای خارجی وارد می شود می باشد. بدین منظور ابتدا عناصر متشکله لعابهای رنگین داخلی توسط تجریه شیمیائی مشخص ‘ و سپس ترکیبات معدنی متشکله این لعابهای رنگین توسط آنالیز با اشعه x مورد قرار گرفته است. ضمناً این لعابهای قدیمی با لعابهای رنگین خارجی مقایسه و نتیجه گیری شده است.