فهرست پرندگان ایران کاکائیها و پرستوهای دریائی (آبدمزنان)

نویسندگان

چکیده

در موزه جانور شناسی دانشکده علوم کلکسیون نسبتاً کاملی از پرندگان ایران موجود است که از سال 2527 با همت شادروان دکتر مصطفی فاطمی آغاز شد و هم اکنون روبه تکامل می باشد. در تکمیل این کلکسیون گروه همکاران موزه و آزمایشگاه جانور شناسی دانشکده علوم همکاری صمیمانه داشته اند. بنابراین در تکمیل این مقاله هر یک از گروه جانور شناسی به نحوی کمکهای ارزنده ای داشته اند.
این مقاله شامل اختصاصات کلی کاکائیها و پرستوهای دریائی یا آبدمزنان و فهرست این پرندگان در ایران و نقشه انتشار آنها در ایران است.
کوشش زیادی برای تهیه اسامی فارسی این پرندگان انجام گرفته است که از راهنمائی جناب آقای آرام و تأیید استاد ارجمند جناب آقای دکتر شیبانی برخوردار بوده ایم مراتب سپاسگزاری تقدیمشان می نمائیم در تهیه اسامی فارسی از اسم های محلی پاره ای از مشخصات گونه استفاده شده است برای هرگونه نشانه مخصوص در نظر گرفته شده است که انتشار جغرافیائی آن گونه با همان نشانه در نقشه مشخص گردیده است و البته حدود انتشار بر روی نقشه نشان داده شده است. انتشار کاکائیها در نقشه الف و انتشار پرستوهای دریائی در ایران در نقشه ب نشان داده شده است.
خلاصه نتیجه مطالعاتی که در مدت چندین سال روی این پرندگان انجام شده است به انگلیسی نوشته شده است.