منوگرافی و مطالعه جنین در گونه ای از مارهای دریائی

نویسنده

چکیده

با مطالعه کتب و مقالات مربوط به مارهای دریائی اولین برداشت پژوهشگران آگاهی به عدم بررسی کافی در روی گونه Hydrophis Chloris است که ناشی از کم یا بی نسبی افراد آن می باشد‘ لذا تشریح نمونه بارداری که تمام دوران بارداری را در محیط طبیعی گذرانده باشد برای نشان دادن مشخصات جفت وبندناف و کیسه جنینی و استقلال آن برای هر یک از جنین ها و بخصوص مقایسه طول جنین در اواخر نمو تکاملی جنینی با طول مادر (نمونه بالغ) و همچنین شکل نوزاد با مقایسه با حیوان بالغ می تواند برای پژوهشگران کمک ارزنده ای باشد.
در ابتدا بدون مشاهدات کافی و باستناد بچه زا بودن گونه های مطالعه شده تمام مارهای دریائی را زنده زا (Vivipar) می پنداشتند. این تصور در مقدمه کتابیکه Malcom Smith روی مارهای دریائی در سال 1926 نوشته است نیز منعکس است. چندی بعد در سال 1930 Norman Smedley نظر فوق را رد نموده مقاله ای تحت عنوان تخم گذاری در گونه ای از مارهای دریائی بنام Colubrina Laticaudaمنتشر نمود گرچه مدتها قبل از آن نیز تمام گونه های جنس Laticauda را در خشکی و نزدیکی های دریا مشاهده می کردند و بهمین جهت آنها را صددرصد هم دریائی نمی پنداشتند ولی این خود یکی از عللی است بر این عقیده که جنس Laticauda از نظر تکاملی دارای بالاترین درجه در خانواده Hydrophinae است.
اصولاً در مارهای دریائی بعضی جنس ها بچه زا هستند مانند Hydrophis و برخی دیگر تخم گذار بچه زا می باشند (Ovovivipare) مانند Pelamis و بالاخره بعضی تخم گذارند (Ovipare) مانند جنس Laticauda در مورد Oviparite و بخصوص تخم گذارنده زنده زا (Ovoviviparite) مشاهدات فراوان است از آنجمله Wiliam. A. Dunson در سال 1975 کتابی بعنوان بیولوژی مارهای دریائی متشر نموده است ولی بدون حتی اشاره ای به تولیدمثل در جنس Hydrophis و بسیاری از جنسهای دیگر‘ شرح مبسوطی در تولیدمثل و جزئیات آن در جنس Pelamis داده است از آنجمله فصل و محل جفت گیری‘ تعداد و محل جنین‘ مدت بارداری در طبیعت و در حالت اسارت‘ اندازه نوزاد که هرکدام مستند بر رفرانس های متعددی است.