مطالعه نژاد آپیس ایندیکا در شرق ایران

نویسنده

چکیده

یکی از گونه های زنبور عسل آپیس ایندیکاسرا می باشد. در مورد پیدایش مبدا و تکامل نژاد آپیس ایندیکا اطلاعات و مدارک دقیقی تا امروز وجود ندارد‘ حدس بعضی از دانشمندان بر آنست که این حشره از اروپا به آسیا مهاجرت نموده آنچه مسلم است نژاد آپیس ایندیکا امروزه در آسیای شرقی بخصوص در هندوستان زندگی می کند و تا استرالیا گسترش یافته است (Buttel Reepn, H3. Jacoby, R.7) از نقطه نظر مدارک تاریخی در سرودهای ودا (Vedas) کتاب مقدس هندو در مورد پرورش آپیس ایندیکا اشاره شده است Jacoby, R.7
تا کنون مطالعات در مورد این حشره اجتماعی در کشورهای هند‘ چین‘ ویتنام‘ لائوس‘ ژاپن‘ استرالیا و تا حدودی نیز پاکستان صورت گرفته است (B. Reepen,H.3 Frcnssen, C.J.H.4 Muttoo, R.N.12 Gerstacker, A.5 Buttel) در ایران تا امروز مطالعات علمی در این زمینه انجام نشده است.