اندازه گیری ضریب رسانائی حرارتی سنگهای ساختمانی

نویسندگان

چکیده

پس از اندازه گیری ضریب رسانائی بعضی مصالح ساختمانی که در آزمایشگاه ترمودینامیک انجام شد (1) و (2)‘ با کوشش این آزمایشگاه و کارگاه گروه فیزیک اقدام به ساختمان یک دستگاه اندازه گیری ضریب رسانائی حرارتی گردید. در این مقاله مشخصات و دقت اندازه گیری آن و نتیجه اندازه گیریهائی که با این دستگاه انجام شده است ذکر می گردد.