مطالعه سطوح انرژی Zn63 توسط اسپکتروسکپی گاما

نویسندگان

چکیده

محاسبات زیادی براساس مدل لایه ای بر روی ایزوتوپهای 13-1 انجام گردیده است. اغلب این محاسبات با در نظر گرفتن هسته مرکزی Ni656 و دوپرتون در روی مدار 2/3P2 با 0=J ونوتونها بر روی مدارهای 2/1P2‘ 2/5lf1‘ 2/2P2 انجام گردیده است.
مطالعه تجربی ایزوتوپهای zn تا سالهای اخیر معمولا توسط ذرات سبک خصوصاً واکنشهای (d,P) و (P,t) و (He,n3) و (t,p) و (P,P?) انجام گرفته است(14-25). چون این واکنشها اغلب ترازهای با اسپین پائین را تحریک می نمایند فقط ترازهائی که دارای اسپین حدود 4 می باشند در این آزمایشها مشاهده و مطالعه گردیده است. بدینجهت در سالهای اخیر با استفاده از یونهای سنگین و ذرات آلفا که می توانند ممان زاویه ای نسبتاً زیادی به هسته مرکب منتقل نمایند. (33-26) ترازهای بااسپین بالای ایزوتوپهای زوج Zn و ایزوتوپهای فرد Zn 67 و 65 مطالعه شده است. (26-28) (33-35).
در این آزمایش Zn63 را توسط واکنش Zn63 (n2, a) Ni 61 مورد مطالعه قرار داده ایم که منجر به شناسائی شمای ترازهای ایزوتوپ Zn63 گردیده که اغلب ترازهای شمای بدست آمده در مطالعات قبلی که در آنها منحصراً ترازهای با اسپین کم تحریک شده اند مشاهده نگردیده است.
محاسبات مدل لایه ای با در نظر گرفتن مدار 2/4g ممکن است بتوانند نتایج تئوری رضایتبخشی بدست دهند که با نتایج تجربی اخیر هماهنگ باشند ولی برای ایزوتوپهای Zn بعلت تعداد زیاد نوکلئونها در خارج از هسته مرکزی Ni56 انجام این محاسبات مشکل بوده و بدینجهت تا کنون محاسباتی که مدار 2/9g را در نظر گرفته باشد صورت نگرفته است و مقایسه نتایج تجربی اخیر با نتایج تئوری در حال حاضر برای ایزوتوپهای Zn خصوصاً ایزوتوپ های فرد آن امکان پذیر نیست.