مطالعه پالئومانیاتیک سنگهای دو قسمت سیل سد کرج و تحقیق در همزمانی و تعلق آن به یک منشاء واحد

نویسندگان

چکیده

نمونه های متعددی از سنگهای دوقسمت شمالی و جنوبی سیل (یالوپولیت) سد کرج مورد مطالعه پالئومانیاتیک قرار گرفته است.
آهنربائی گرمائی (Aim. Thermoremanent) اولیه که امتدادش در این سنگهای آذرین حفظ شده است با روش های آزمایشگاهی از سایر آهنربائی های ثانوی یا باصطلاح پارازیت جدا گردید.اما به علت حرکات تکنونیکی گشتاور مغناطیسی نمونه های دوقسمت شمالی و جنوبی متفاوت بوده اند لذا با اندازه گیریهای شیب و آزیموت خط بزرگترین شیب در رسوبات مجاور هر قسمت تصحیحاتی بمنظور خنثی کردن حرکات تکتونیکی به گشتاور مغناطیسی نمونه ها تعلق گرفت. پس از تصحیحات بالا گشتاورهای مغناطیسی آهنربائی گرمائی اولیه آنها است و نشان دهنده همزمانی پیدایش این سنگها می باشد.این روش ممکن است در مطالعات زمین شناسی در تحقیق در تعلق یا عدم تعلق رخنمون های مختلف به یک واحد بکار برده شود و مکمل سایر روش های زمین شناسی باشد.