بررسی کانسنگ های مس رگه های معدنی حاجی آباد (نزدیک اسد آباد)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله کانسنگ های مس و سرب و روی رگه های معدنی کانسار حاجی آباد (واقع در ده کیلومتری جنوب شرقی اسد آباد) برای اولین بار مورد مطالعه قرار می گیرد. این بررسی بوسیله میکروسکوپ با نور منعکس انجام گرفته است و ناظر بر ‹‹پاراژنز›› این کانسنگ هاست. در کانسنگ هائی از این رگه ها که بشدت اکسیده شده اند‘ از روی بقایای کانی های قبلی‘ تشکیلات اولیه پاراژنز آن که شرایط مربوط به حرارت های بالا را معرفی می کنند ‹‹بازسازی›› می شود. همزمان با توصیف کانی های اولیه و شرایط تشکیل آنها‘ تشکیلات مربوط بحرارت پائین (ثانوی) نیز مورد مطالعه قرار می گیرد و باین ترتیب موقع زمین شناسی کانسار مزبور توضیح داده می شود.